5 loại định kiến giới thường gặp nhất ở nơi làm việc

Năm loại định kiến giới thường gặp nhất ở nơi làm việc là gì?
Khái niệm “liên tầng\” chồng chéo định kiến\” (intersectionality) trong định kiến được giải thích như thế nào và vì sao chúng ta cần ý thức về nó?