ECUE hỗ trợ đối tác thúc đẩy giá trị đa dạng và hòa nhập, bình đẳng giới, liêm chính và các giá trị nhân quyền khác trong quản trị và văn hóa doanh nghiệp.

Scroll to Top
Scroll to Top