Thương hiệu xã hội

ECUE giúp đối tác xây dựng chiến lược CRS dựa vào bối cảnh văn hóa, xã hội ở Việt Nam cũng như nhu cầu của các nhóm yếu thế, thiệt thòi. Chiến lược này giúp doanh nghiệp có những hoạt động xã hội có ích, bền vững và đóng góp vào giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội và văn hóa của các cộng đồng nơi doanh nghiệp hoạt động một cách thiết thực. ECUE cũng có thể kết nối doanh nghiệp với những nhóm cộng đồng của người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, thanh niên, phụ nữ hoặc người đồng tính song tính và chuyển giời để doanh nghiệp hợp tác hiệu quả. 

ECUE có thể giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu xã hội của mình thông qua các hoạt động CRS cũng như cách doanh nghiệp tương tác với người tiêu dùng qua sản phẩm truyền thông, các chiến dịch marketing. Thương hiệu xã hội dựa trên các giá trị như bình đẳng, không phân biệt đối xử, tôn trọng sự khác biệt, quyền con người để đảm bảo cách doanh nghiệp vận hành đóng góp vào sự phát triển xã hội. Đây chính là cốt lõi của thương hiệu xã hội để doanh nghiệp có được sự tin tưởng và sự ủng hộ của cộng đồng.

Scroll to Top
Scroll to Top