Giá trị nhân quyền

ECUE giúp đối tác đánh giá các rủi ro vi phạm nhân quyền do hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo trong bối cảnh Việt Nam, theo chuẩn mực của các công ước quốc tế và các hiệp ước thương mại song phương và đa phương. Các rủi ro có thể do việc sử dụng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, phân biệt đối xử với người bản địa, phụ nữ, người có HIV hoặc do không tôn trọng tính độc lập của tổ chức công đoàn và cơ chế thương lượng tập thể. 

ECUE giúp đối tác xây dựng chính sách và cơ chế bảo vệ nhân quyền để không chỉ phòng ngừa rủi ro mà còn đóng góp tích cực cho việc bảo vệ quyền con người. Những đóng góp tích cực của doanh nghiệp có thể là tạo công ăn việc làm cho người địa phương, đặc biệt các nhóm thiểu số, yếu thế như người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, hoặc  người đồng tính, song tính và chuyển giới. Doanh nghiệp cũng có thể xây dựng các chuẩn mực về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, hỗ trợ các tổ chức cộng đồng nơi mình hoạt động, hoặc đầu tư vào dạy nghề cho thanh niên và phụ nữ. 

ECUE giúp đối tác nâng cao hiểu biết về các chuẩn mực nhân quyền, lồng ghép các chuẩn mực vào hoạt động sản xuất kinh doanh, quảng cáo hoặc xây dựng thương hiệu. Bên cạnh đó, ECUE có thể hỗ trợ doanh nghiệp kiểm toán các đóng góp của mình vào việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), đặc biệt mục tiêu 5 về bình đẳng giới và mục tiêu 8 về việc làm tử tế và tăng trưởng kinh tế.

Scroll to Top
Scroll to Top