Dịch vụ

CÁC DỊCH VỤ

DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

⁄01

Nghiên cứu

ECUE cung cấp các nghiên cứu chất lượng cao về các vấn đề đạo đức kinh doanh và tiêu dùng bền vững, các chủ đề cụ thể như môi trường, quyền lao động, liêm chính, lợi ích công, bình đẳng và không phân biệt đối xử về giới, tình trạng cơ thể, xu hướng tính dục và bản dạng giới. ECUE cung cấp các nghiên cứu từ góc nhìn văn hóa, nhân học và xã hội học giúp hiểu sâu về các nhóm đối tượng đích khác nhau, đặc biệt kiến thức, thái độ và hành vi của họ đối với các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội hoặc về một vấn đề, một sản phẩm cụ thể. ECUE triển khai các nghiên cứu hành động nhằm giúp các cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp hiểu sâu khách hàng của mình từ đó thiết kế chính sách, các chương trình truyền thông hoặc các chiến dịch marketing không những hiệu quả mà còn lan tỏa tinh thần tích cực, tôn trọng các giá trị nhân văn.

⁄02

Truyền thông

ECUE hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan nhà nước xây dựng các chiến lược truyền thông hiệu quả và dài hạn. Chiến lược này dựa trên việc phân tích bối cảnh văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị và công nghệ cũng như kiến thức, thái độ và hành vi của đối tượng đích.
ECUE giúp đối tác của mình thiết kế và triển khai các chiến dịch truyền thông, marketing xã hội, và marketing sản phẩm sáng tạo. Các sản phẩm truyền thông của ECUE không chỉ hiệu quả trong việc thay đổi hành vi mà còn truyền tải các giá trị nhân văn, tinh thần tích cực và chuẩn mực đạo đức trong xã hội.
ECUE hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan nhà nước giám sát và đánh giá hình ảnh cũng như chất lượng các sản phẩm truyền thông của họ từ góc nhìn bình đẳng, không phân biệt đối xử, có trách nhiệm xã hội và tôn trọng quyền con người.

⁄03

Đào tạo và tư vấn

ECUE cung cấp các khóa tập huấn, đào tạo về chủ đề đạo đức kinh doanh và quyền người tiêu dùng cho doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức liên quan. Các khóa đào tạo của ECUE được thiết kế phù hợp với nhu của doanh nghiệp, cập nhật về tri thức và sáng tạo trong việc tổ chức.
ECUE cung cấp dịch vụ tư vấn cho các công ty, tập đoàn về bối cảnh luật pháp, chính sách và văn hóa liên quan đến các vấn đề đạo đức kinh doanh và quyền người tiêu dùng ở Việt Nam và các thị trường lớn trên thế giới. Việc nắm bắt và tuân thủ pháp luật và phù hợp với văn hóa giúp doanh nghiệp không chỉ tránh được rủi ro pháp lý mà còn dễ tiếp cận và có được thiện cảm của người tiêu dùng.
ECUE hỗ trợ trực tiếp các doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng chính sách, cơ chế và năng lực để tuân thủ các chuẩn mực đạo đức kinh doanh. Tùy vào nhu cầu của doanh nghiệp, hỗ trợ này có thể bao trùm toàn bộ các chủ đề về đạo đức kinh doanh, hoặc một chủ đề cụ thể như D&I, thực hành liêm chính, hoặc quan hệ với cộng đồng.

Scroll to Top
Scroll to Top