Chống quấy rối tình dục

ECUE giúp đối tác đánh giá các rủi ro và nguy cơ quấy rối tình dục để từ đó có kế hoạch xây dựng chính sách, cơ chế phòng ngừa và bảo vệ cho tất cả các nhân viên. 

ECUE tư vấn cho đối tác xây dựng một hệ thống quản trị nội bộ gồm chính sách, cơ chế báo cáo, cơ chế giải quyết, và cơ chế bảo vệ chuẩn mực nhằm ngăn ngừa và giải quyết hiệu quả các vụ việc liên quan đến quấy rối tình dục. Các tư vấn của ECUE dựa trên các yêu cầu pháp lý của Việt Nam, Tổ chức lao động quốc tế (ILO), đặc điểm văn hóa, xã hội của Việt Nam và đặc thù của công ty. 

ECUE cung cấp các khóa đào tạo, các hoạt động truyền thông và đặc biệt dịch vụ tư vấn pháp lý nhằm giúp công ty có năng lực tổ chức để ngăn ngừa và giải quyết các vụ việc liên quan đến quấy rối tình dục hiệu quả.

Scroll to Top
Scroll to Top